بارداری

پاسخ‏های فردی در مقابل عوامل به ‏خصوص و مقادیر مختلف این عوامل تفاوت بسیار دارد.الکل مثال خوبی است.به نظر می ‏رسد که روی برخی جنین‏ ها مقادیر زیاد عوامل آسیب ‏رسان هم تأثیر ندارند درحالی ‏که بعضی جنین‏ های دیگر، از مقادیر کمی از این عوامل هم آسیب می ‏بینند.بخش عمده ‏ای از اطلاعات ما در مورد…
ادامه مطلب ...

پستهای اخیر